خانه / دسته‌بندی نشده / گزارش کوتاه از مراسم نوزدهمین سالروز شهادت رهبر شهید استادمزاری درکشورهالند به لسان های فارسی و هالند

گزارش کوتاه از مراسم نوزدهمین سالروز شهادت رهبر شهید استادمزاری درکشورهالند به لسان های فارسی و هالند

 

روز شنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۲ برابر با ۱۵ مارچ ۲۰۱۴ در یکی از تالارهای شهر بیفرویک – کشور شاهی هالند این مراسم دایر گردید. تالار با ترکیب زیبایی از تصاویر و سخنان شهیدمزاری مزین شده بود. حضور باشکوه اقشار مختلف مردم، محفل تاریخی و ارزشمندی را بهوجود آورده بود. اشتراک دو تن از نمایندهگان پارلمان هالند، فعالان جامعهی مدنی و حقوقبشری از کشورهای هالند، آلمان و پاکستان و ایراد سخنرانی آنان در رابطه با شخصیت تاریخی و استثنایی شهیدمزاری ویژهگی خاصی به این مراسم بخشیده بود.
همچنین حضور شخصیتهای علمی، فرهنگی و هنری، زنان و دختران، بزرگان و ریشسفیدان و جوانان از هالند در مراسم گسترده بود. تعدادی از فرهنگیان و فعالان انجمنها و تشکلهای مردمی از سایر کشورهای اروپایی نیز در مراسم شرکت نموده بودند.
مراسم ساعت پنج عصر، با قرائت آیاتی از قران کریم توسط محترم شیر مجدود و سپس پخش سرود ملی کشور آغاز گردید. سپس حاج عنایت علیزاده از برگزار کنندگان مراسم به حضار خیرمقدم گفت و طی بیانیهای فعالیتهای شهیدمزاری، نیلسون ماندلا و گاندی را متشابه دانست و شهیدمزاری را معمار مقولهی عدالتاجتماعی، مشارکت سیاسی و وحدت ملی در افغانستان قلمداد کرد. علیزاده در بخشی از سخنانش اضافه نمود: ” به نظرم پیام رهبر شهید برای ما پیام برابری و برادری و مبارزه جدی تا پای جان با تبعیض، تعصب و نابرابری است!
عدالت اجتماعی به معنی توزیع عادلانهی ثروت، امکانات و رفاه عمومی، ایجاد فرصتهای برابر شغلی.
مشارکت سیاسی یعنی حضور فعال و تصمیم گیرنده در ساختار قدرت و اداره کشور و فرصت برابر برای همهی شهروندان افغانستان براساس شایستگی نه براساس روابط قومی، سمتی و زبانی .
وحدت ملی یعنی یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی افغانستان در سایهی پذیرش همهی اقوام و تقویت و تحکیم مفهموم شهروندی در مقابل قبیلهگرایی.”
محفل با ایراد بیانیهی مجلهی فرهنگی – اجتماعی اورال توسط آقای امیرهمایون صادقی سردبیر ماهنامه ادامه یافت. در بخشی از پیام چنین آمده بود:
” شهیدمزاری تجلی بایستهی احیای هویتی نادیده گرفته و درهم کوبیده شده بود زیرا وی با پوست واستخوان خود رنج به زنجیر کشیدن مردم خویش را کشیده و چشیده بود.
او حرمان تاریخی مردمان محرومی را برون میداد که انحصار و استبداد را بر نمیتافتند و تشنهی عدالت و رهایی بودند . ”
سپس بیانیهی سفارت افغانستان به زبان پشتو توسط محترم عزیزالله رسولی، سرپرست سفارت افغانستان در هالند ایراد گردید. وی بیان داشت :
” شهدا حق بزرگی بر گردن مردم افغانستان دارند و شهیدمزاری یکی از شهیدان بزرگ و نامدار کشور است .”
سپس آقای حسینعلی جعفری مقالهای را که تهیه دیده بود به خوانش گرفت.
در ادامه آقای نسیم جعفری طی مقالهای به زبان هالندی ، شهیدمزاری را شخصیت بینظیر در راه مبارزه با بیعدالتی، نژادگرایی و تندروی مذهبی عنوان نمود.آنگاه از آقای هاری فن بومل، نمایندهی پارلمان و مسوول کمیسیون روابط خارجی پارلمان هالند و عضو پارلمان اروپا که در این مراسم به همراه همکار پارلمانی خویش اشتراک نموده بود، برای ابراز سخنرانی به جایگاه ویژه دعوت گردید؛ وی طی سخنانی گفت: ” قتلعام هزارهها در پاکستان توسط پارلمان اروپا مورد بررسی قرار میگیرد و ما این را با جدیت پیگیری میکنیم. استادمزاری یکی از رهبران دارای اندیشههای مترقی در رابطه با اقلیتها و حقوق زنان بود. من تعجب میکنم که تا هنوز هیچ سخنرانی وی ترجمه نشده و جهانیان تا هنوز اندیشههای این شخصیت عالی را درک ننمودهاند .”
او اضافه نمود ، “حزب ما، مخالف پس فرستادن پناهجویان هزاره به افغانستان است، زیر امنیت هزارهها در پاکستان و افغانستان تا هنوز مورد تهدید قرار دارد. ” وی در رابطه به نقش نیروهای بینالمللی در افغانستان گفت: ” گرچه نیروهای بینالمللی در مبارزه با تروریزم پولهای هنگفتی را به مصرف رسانیده، اما سرمایهگذاری و توجه بینالمللی در قبال همدیگرپذیری اقوام و رشد اقلیتها بسیار ناچیز و قابل نقد است. هاری در رابطه به تلاش هایش برای توقف قتل عام هزاره ها در پاکستان گفت: سال گذشته پس از انفجار در مارکیت میوه کویته که باعث کشته و زخمی گردیدن بیشتر از دوصد نفر بیگناه شد، در پارلمان هالند در مورد بحث و با وزیر خارجه هالند صحبت کردیم از وی خواستیم تا با مقامات پاکستانی صحبت کند و در سفر سفیر حقوق بشر هالند به پاکستان، قضیه کشتار هزاره ها بررسی گردد، که چنان شد. همینطور، قضیه را در پارلمان اروپا مطرح کردیم که فعلا تحت بررسی است و ما جدا این قضیه را تعقیب و پیگیری می نمایم. وی افزود،در رابطه به فعالیت های جامعه جهانی، من بارها به افغانستان سفر نموده ام و نسب به بی عدالتی ها و دشواری های هزاره ها در افغانستان آشنا هستم. وی اطمینان داد که من و حزبم نسبت به تامین امنیت هزاره ها در پاکستان و افغانستان تلاش می نماییم و مردم هزاره میتوانند، طی سال های آینده بالای ما و حزب ما حساب نمایند و ما حکومت را تحت فشار قرار میدهیم که نسبت به وضعیت هزاره ها در پاکستان و افغانستان بی تفاوت نباشد. ”
جناب محمدعوض نبیزاده از دیگر سخنرانان محفل طی مقالهای، تحت عنوان دیدگاه شهیدمزاری دربارهی احیای هویت و تامین حقوق جامعهی هزاره
وی ابراز نمود که افغانستان تعدادی از مبارزین ملی را از میان اقوام گوناگون در دامنش پرورش داد که آنان توانستند با مبارزات دادخواهانهی خود بنیاد ستم و بیدادگری ملی را به چالش بکشند و شهیدمزاری نیز یکی ازهمین چهرههای ماندگار ملی است که صدای تامین برابری حقوق اقوام گوناگون متناسب با شعاع وجودیشان را در قدرت مطرح نمود. شهیدمزاری رهبری بود که مردم هزاره در رؤیاهای خویش پرورانیده بودند که او در آسمان تقوا و دستگیری ازمظلومان به خوبی درخشید، چون خودش از میان رنج و ستم برخاسته بود. او دربارهی احیای هویت و تامین حقوق جامعهی هزاره دیدگاههای بزرگ انسانی داشت و میخواست هویت قومی جامعهی هزاره را که سالهای طولانی سرکوب شده بود دوباره احیا و حقوق آنان را با سایر اقوام برابر سازد. وی در بخشی از تحلیل مفصل خویش، بیعدالتی و تقسیم نامناسب واحدهای اداری را از عمدهترین چالشها در افغانستان بیان نمود و گفت: تاریخ افغانستان بارها شاهد قتل و کشتار جمعی بوده است .
خانم فاطمه عاطف، فعال حقوقبشر در پاکستان از میهمانان و سخنرانان دیگر این مراسم بودند که طی سخنانی شهادت بابه مزاری را منحیث ضایعه عظیم و به معنی یتیم شدن هزارهها در جهان عنوان کرد. خانم عاطف وضعیت هزارهها را در پاکستان بسیار نامناسب، دشوار و خطرناک بیان نمود و خواهان توجه بیشتر جامعهی جهانی در رابطه با امنیت جانی هزارهها شد.
در ادامه آقای انجنیر محمدانور صالح، طی مقالهای محبوبیت بابه مزاری را در میان تودههای وسیع مردمی ناشی از صداقت و تلاشهای دلسوزانهی این شخصیت بزرگ عنوان کرد.
در پایان حاج آقای صادقیزاده با سخنان پرشور و احساس برانگیز خویش از صداقت، شجاعت و استواری شهیدمزاری سخن گفت.
استادمزاری را دلسوز واقعی مردم و پیگیر درد و رنجشان بیان نمود.
آقای صادقیزاده در بخشی از سخنانش بر ضرورت امضای توافقنامهی امنیتی میان افغانستان و امریکا تاکید نمود.صرف طعام و گرفتن عکسهای یادگاری از برنامههای پایانی مراسم بود.

verslag van 15 maart 2014 te Beverwijk.
geschreven door Zarkari Isa COC medewerker te Vlaanderen Belgie

Op zaterdag 15 maart 2014 is er een herdenking geweest van Hazara’s leider
Shahid Mazari, in de stad Beverwijk in Nedeland. De muren van de zaal waren gevuld met foto’s die het leven van Shahid Mazar toonden.
De zaal zat vol met mensen uit verschillende Europese landen, waaronder Belgie en Duitsland.
Twee ministers van het Nederlands Parlement en mensenrechten activisten uit Nederland, Duitsland en Pakistan waren aanwezig die ook over Shahid Mazari en zijn historische betekenis hebben gesproken.
Een grote opkomst van belangrijke vrouwen en mannen, gepensioneerden en de jonge generatie Hazara’s in Nederland was heel opmerkelijk bij deze herdenkingsbijeenkomst .
De ceremonie begon om 17:00 uur met het Afghaanse Volkslied.
H. Alizadah (ee van organisator en Uitgever Oralmagazine) opende de avond met een welkomstwoord. Hij vertelde dat Shahid Mazari, Nelson Mandela en Gandhi dezelfde gedachten uitdroegen; Shahid Mazari was de eerste leider van Afghanistan die sociale rechtvaardigheid en nationaal partnerschap in Afghanistan op de kaart zette:
“Ik denk dat de boodschap van Shahid Mazari was, dat wij gelijkwaardigheid brengen in Afghanistan door tegen discriminatie en racisme te vechten.”

Sociale rechtvaardigheid betekent: De eerlijke verdeling van rijkdom, welvaart en het creeren van werkgelegenheid.
Sociale politieke participatie betekent: Actieve deelname aan machtstructuren en besluiten, gelijke kansen voor alle Afghanen op basis van verdiensten en niet op basis van etnische of taalkundige banden.
Nationale Eenheid betekent : De integriteit van Afghanistan voor elke bevolkingsgroep versterken tegen stammenvoorkeur.

Amir Hmayon Sadeqi (Een van de auteurs van het Oral Magazine) iintroduceerde ‘Oral Magazine’
Ook gaf hij Oral Magazine mening over Shahid Mazari. Daarna heeft de heer Azizullah Rasuli van de ambassade van Afghanistan gesproken in het Pashtu. Vervolgens heeft de heer Nasim Jafari een stuk in het Nederlands gelezen. Hij noemde Mazari een unieke persoonlijkheid in de geschiedenis van Afghanistan. Harry van Bommel, Nederlandse politicus van de SP en lid commissie Buitenlandse zaken, was er ook met zijn collega’s. De heer van Bommel zei: “De Europese Unie is een onderzoek gestart in Quetta Pakistan . Mazari was een unieke leider in Afghanistan die vrouwen rechten respecteerde, hen kansen gaf om actief te worden in de maatschappij. Ik schrik ervan dat nog niemand zijn doel heeft begrepen, noch in Afghanistan noch in de rest van de wereld. Onze partij is tegen terugkeer van Hazaras uit Europa naar Afghanistan. Hij zei: “Hazaras hebben geen veiligheid in Afghanistan en Pakistan en ze worden bedreigd”

De heer Mohammad Ewaz Nabizada was de volgende spreker. Hij bevestigde de woorden van andere sprekers over de Hazara’s en hij voegde bij dat “de geschiedenis van Afghanistan getuigd van de massamoord op Hazara’s”

Mensenrechtenactiviste Fatima Hatif uit Pakistan was ook aanwezig op de ceremonie; zij noemde de Hazara’s ‘wezen’ na de dood van Shahid Mazari. Ze vertelde dat de Hazara’s in zeer slechte omstandigheden leven in Quetta Pakistan en vroeg aandacht voor de veiligheid van mensen in Quetta aan de veiligheidsorganen wereldwijd.

Voordat de emotionele speech van Haj Sadeqi Zada begon, sprak ing. Mohammad Anwar Salehi over hoe de meeste leiders en Mullah’s in Afghanistan het geloof van mensen hebben misbruikt om hun macht te vergroten. Ook hierin was Mazari een uitzondering; hij bracht slechts zijn visie over op het volk en sprak oprecht, zonder politiek winst bejag.
Haj Sadeqi Zada sprak als laatste; hij noemde Shahid Mazari een eerlijk, moedig en bewuste Afghaanse politicus.
Tijdens zijn speech heeft benadrukte hij dat de het beveiligings- verdrag tussen Afghanistan en Amerika getekend zou moeten worden.
Op het einde heeft iedereen gegeten, met elkaar gepraat en foto’s genomen. Daarmee werd een goed georganiseerde ceremonie beëindigd.ng

درباره مدیر

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

رفتن به بالا